Általános szerződési feltételek

Hatályba lépés ideje: 2020.08.01.

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Egyéni vállalkozó adatai:
Egyéni vállalkozó neve: Dobler Norbert Székhelye: 1171. Budapest, Toldi Miklós utca 93. Postacíme: 1171. Budapest, Toldi Miklós utca 93. Adószáma: 67480605-1-42
Nyilvántartási szám: 50295445

Egyéni vállalkozó adatai:
Egyéni vállalkozó neve: Kovács Dóra Székhelye:
1201.Bp.Tótfalusi Kis Miklós sétány 28. fszt.3. Postacíme: 1201.Bp.Tótfalusi Kis Miklós sétány 28. fszt.3.  Adószáma: 69287295-1-43
Nyilvántartási szám:
52966327

Honlap címe: www.maradjmozgasban.hu E-mail cím: info@maradjmozgasban.hu Telefonszám: +36 30 6684847

Tárhelyszolgáltató adatai: Dóka Bálint egyéni vállalkozó Cím: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. ép.: C em.: 4 ajtó: 11. Adószám: 68042998-1-43 Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12011186-01599157-00100006 E-mail: info@tarhely.io Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 445 00 68

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó:gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
  Szerződés
  : Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és email felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

  Távollévők közti kommunikációs eszköz:a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

  Termék:webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

  Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

  Vonatkozó jogszabályok:

 • ●  1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • ●  1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • ●  1999. (II.5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • ●  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • ●  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • ●  2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • ●  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • ●  19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • ●  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • ●  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • ●  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról ÁSZF hatálya és elfogadása: A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

  Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

  Szerződés nyelve és formája:

  A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

A szolgáltatás leírása:

A Szolgáltató által nyújtott „Maradj Mozgásban” oldalon, írásos és videós formában edzéseket, edzésprogramokat és gyakorlatokat bemutató oktatóanyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”), továbbá táplálkozási tanácsadás szolgáltatást és testedzésdi szolgáltatást is nyújt.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a testedzés módszereivel és az egészséges életmóddal.

Szerzői jogok:

A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek, cikkek (továbbiakban: Művek) szerzői (továbbiakban: Szerzők): Dobler Norbert és Kovács Dóra.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerzők által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerzők és a forrás, pontos megjelölésével és a Szerzők írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása:

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása:

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerzők fenntartják. A Szerzők nem garantálják, bár törekszenek rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerzők tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok, gyakorlatok, edzések, edzésprogramok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy sérülésből illetve az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Adatgyűjtés:

Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, email), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás):

Feliratkozónak számít az, aki az email címét, illetve más adatát, úgy, mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

Adatvédelem:

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez a Paylike-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok

átkerülnek a Paylike biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a info@dobleredzes.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Dobler Norbert egyéni vállalkozó.

Linkek:

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra.
Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Dobler Norbert és Kovács Dóra egyéni vállalkozó kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés:

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Dobler Norbert és Kovács Dóra egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdekütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Garanciák és akciók:

Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Dobler Norbert  és Kovács Dóra egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénzvisszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Dobler Norbert egyéni vállalkozó

Kovács Dóra egyéni vállalkozó